Zum Inhalt springen

3.2 in polnischer Sprache

dawn. | dawny, dawniej | alt, früher
ekspr. | ekspresywny | expressiv
gór. | górski | gebirglerisch
iron. | ironicznie | ironisch
l.mn. | liczba mnoga | Plural
l.p. | liczba pojedyncza | Singular
nieodm. | nieodmienny | indeklinabel
obelż. | obelżywy | beleidigend
pieszcz. | pieszczotliwy | hypokoristisch
pogard. | pogardliwy | verächtlich
pot. | potoczny | umgangssprachlich
rzad. | rzadko | selten
st. | starszy | älter
zaol. | zaolziański | aus dem Olsa-Gebiet (Zaolzie)
zdrob. | zdrobniały | diminuitiv
zgrub. | zgrubiały | grob, vulgär
żart. | żartobliwy | scherzhaft