Archive

BKGE | Veranstaltungen | Tagungsarchiv | 26.-28. Oktober 2006

Adel in Schlesien/Szlachta na Śląsku

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej

Institut für Kunstgeschichte der Universität Breslau
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Internationale Fachtagung  / Konferencja Międzynarodowa

 

Herrschaft - Kultur - Selbstdarstellung / Władza - kultura - wizerunek własny

 • Breslau, Rathaus  26.-28. Oktober 2006
 • Miejsce: Ratusz wrocławski  26.-28. X 2006 r.

 

Schirmherrschaft/Patronat honorowy

 • Bernd Neumann
  Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien
  Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów
 • Kazimierz Michał Ujazdowski
  Minister für Kultur und Nationales Erbe der Republik Polen
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

 

Wissenschaftliche Leitung/Kierownictwo naukowe

Jan Harasimowicz (Wrocław / Breslau), Matthias Weber (Oldenburg)

 

Programm/Program

26.10.2006
9.00-10.30 Uhr
Feierliche Eröffnung der Tagung / Uroczyste otwarcie konferencji
Großer Saal / Sala Wielka

 

Begrüßung/Powitanie

 • Jan Harasimowicz
 • Rafał Dutkiewicz, Stadtpräsident von Breslau / Prezydent Miasta Wrocławia
 • Helmut Schöps, Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland / Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
 • Leszek Pacholski, Rektor der Universität Breslau / Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Matthias Weber: Einführung in das Thema / Wprowadzenie w problematykę sesji

10.00-10.30 Uhr
Musik / Przerywnik muzyczny
Großer Saal / Sala Wielka

10.30-11.00 Uhr
Kaffeepause / Przerwa na kawę

11.00-13.00 Uhr

 

Herkommen, Tradition, Memoria und Selbstverständnis des Adels/Pochodzenie, tradycja, upamiętnianie i samoświadomość szlachty

(Sektionsleitung Vormittag / Moderator sekcji przed południem: Winfried Irgang, Marburg)
Vogtei / Sala Wójtowska

11.00-12.30 Uhr

 • Tomasz Jurek, Poznań / Posen
  Vom Rittertum zum Adel. Das schlesische Rittertum im Mittelalter / Od rycerstwa do szlachty. Śląskie rycerstwo w średniowieczu
 • Eckart Conze, Marburg
  Adel und Moderne in Ostmitteleuropa / Szlachta Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów modernizacyjnych
 • Jan Harasimowicz, Wrocław / Breslau
  Die Repräsentation des Adels in der schlesischen Kunst des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit / Reprezentacja szlachty w śląskiej sztuce późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

12.30-13.00 Uhr
Diskussion / Dyskusja

13.00-15.00 Uhr
Mittagessen / Obiad

15.30-17.30 Uhr
(Sektionsleitung Nachmittag / Moderator sekcji po południu: Ewa Chojecka, Katowice)
Vogtei / Sala Wójtowska

14.30-15.30 Uhr

 • Jerzy Gorzelik, Katowice / Kattowitz
  Die Architektur- und Kunststiftungen des katholischen Adels in Oberschlesien / Fundacje dzieł architektury i sztuki przez katolicką szlachtę Górnego Śląska
 • Maciej Kulisz, Wrocław / Breslau
  Ewangelicka szlachta Dolnego Śląska w świetle pomników i napisów nagrobnych / Der evangelische Adel Niederschlesiens im Spiegel der Grabdenkmäler und Grabinschriften
 • Antje Kempe, Berlin
  Etos wojownika i upamiętnianie. Reprezentacja szlacheckiego korpusu oficerskiego w śląskiej sztuce sepulkralnej doby baroku (1648-1742) / Kriegerethos und Memoria. Die Repräsentation des adeligen Offizierskorps in der schlesischen Sepulkralkunst des Barocks (1648-1742)

17.00-17.30 Uhr
Diskussion / Dyskusja

18.00-19.30 Uhr
Abendessen  / Kolacja

20.00 Uhr
Festvortrag / Wykład uroczysty
(Einführung / Wprowadzenie: Matthias Weber)
Vogtei / Sala Wójtowska

 • Werner Paravicini, Paryż / Paris
  Westen und Osten: Über die Ausbreitung adliger Verhaltensweisen im späten Mittelalter / Zachód i Wschód: o rozpowszechnianiu się szlacheckiego sposobu bycia w późnym średniowieczu

 

27.10.2006

9.00-12.30 Uhr
Beziehungsgeschichte / Związki z krajami sąsiednimi

(Sektionsleitung / Moderator sekcji: Rościsław Żerelik, Wrocław)
Vogtei / Sala Wójtowska

9.00-10.00 Uhr

 • Petr Mat’a, Praha / Prag
  Der Adel in Böhmen und Schlesien in der frühen Neuzeit. Historische Beziehungen und historiographischer Vergleich / Szlachta w Czechach i na Śląsku w okresie nowożytnym. Historyczne związki i historiograficzne porównania
 • Tomaš Knoz, Brno / Brünn
  Die Integration des Adels schlesischer Herkunft mit der Gesellschaft Mährens in der frühen Neuzeit / Integracja szlachty pochodzenia śląskiego ze społeczeństwem Moraw w dobie nowożytnej

10.00-10.30 Uhr
Diskussion / Dyskusja

10.30-11.00
Kaffeepause / Przerwa na kawę

 • Jiři Brnovjak, Tomaš Krejcik, Ostrava / Ostrau
  Postervorstellung / Prezentacja posteru

11.00-12.00 Uhr

 • Ulrich Schmilewski, Würzburg
  Beziehungen des schlesischen Adels ins Heilige Römische Reich / Związki śląskiej szlachty ze Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego
 • Marek Cetwiński, Częstochowa / Tschenstochau
  Adelsbeziehungen Schlesien-Polen / Związki szlachty śląskiej z Polską

12.00-12.30 Uhr

Diskussion / Dyskusja

12.30-14.00 Uhr

Mittagessen / Obiad

14.00-17.30 Uhr
Politik, Wirtschaft und Verwaltung / Polityka, gospodarka i administracja

(Sektionsleitung / Moderator sekcji: Thomas Wünsch, Passau)
Vogtei / Sala Wójtowska

14.00-15.30 Uhr

 • Marian Ptak, Wrocław / Breslau
  Die politische Bedeutung des schlesischen Adels / Polityczne znaczenie szlachty śląskiej
 • Joachim Bahlcke, Stuttgart
  Biskupie tradycje śląskiej szlachty w dobie nowożytnej / Bischöfliche Traditionen des schlesischen Adels in der frühen Neuzeit
 • Krzysztof Szelong, Cieszyn / Teschen
  Andreas Kochtitzki d. Ä. als Politiker, Soldat und Mäzen / Andrzej Kochcicki st. jako polityk, żołnierz i mecenas

15.30-16.00 Uhr
Diskussion / Dyskusja

15.30-16.00 Uhr
Kaffeepause / Przerwa na kawę

 • Jarosław Kuczer, Zielona Góra / Grünberg
  Postervorstellung/ Prezentacja posteru

16.30-17.30 Uhr

 • Jürgen Joachimsthaler, Heidelberg
  Oberschlesischer Adel und Industrialisierung – ein literaturgeschichtlicher Zugang / Szlachta górnośląska i industrializacja – podejście historyczno-literackie
 • Tatjana Tönsmeyer, Berlin
  Adel als ländlicher Arbeitgeber. Schlesien, Böhmen und England im Vergleich / Szlachta jako pracodawca w środowisku wiejskim: Śląsk, Czechy i Anglia w ujęciu porównawczym

17.30-18.00 Uhr
Diskussion / Dyskusja

18.00 Uhr
Konzert: "Alte schlesische Musik" / Koncert: "Dawna muzyka śląska"
Großer Saal / Sala Wielka

20.30
Abendessen / Kolacja

 

28.10.2006

9.00-13.30 Uhr
Bildung und Mäzenatentum / Wykształcenie i mecenat kulturalny

(Sektionsleitung / Moderator sekcji: Marek Hałub, Wrocław)
Vogtei / Sala Wójtowska

9.00-10.30 Uhr

 • Mirosława Czarnecka, Wrocław / Breslau
  Adelige Dichterinnen in Schlesien im 17. Jahrhundert / Śląskie szlachcianki-poetki w XVII wieku
 • Klaus Garber, Osnabrück
  Die Bibliotheken der Schaffgotsch, Hochberg und Nostitz / Biblioteki rodów von Schaffgotsch, Hochberg i Nostitz
 • Walter Schmitz, Drezno / Dresden
  Eichendorffs Adel. Zum sozialen Sinn des semantischen Wandels / Szlachta Eichendorffa. Społeczny sens semantycznej przemiany

10.30-11.00 Uhr
Diskussion / Dyskusja

11.00-11.30 Uhr
Kaffepause / Przerwa na kawę

 • Urszula Bończuk-Dawidziuk, Wrocław / Breslau
  Postervorstellung / Prezentacja posteru

11.30-13.00 Uhr

 • Jörg Deventer, Leipzig
  Adelige Bildungswege und Kavalierstour in der frühen Neuzeit / Szlacheckie drogi edukacyjne w dobie nowożytnej
 • Jerzy Kos, Wrocław / Breslau
  Adelige Residenzen in Schlesien im 18. und 19. Jahrhundert / Szlacheckie rezydencje na Śląsku w XVIII i XIX wieku
 • Magdalena Palica, Wrocław / Breslau
  Schlesische Kunstsammlungen des Adels in preußischer Zeit / Zbiory sztuki szlachty śląskiej w czasach pruskich

13.00-13.30 Uhr
Diskussion / Dyskusja

13.30-14.30
Schlussdiskussion / Dyskusja końcowa

14.30 Uhr
Gemeinsames Mittagessen / Wspólny obiad

Ende der Tagung / Zakończenie konferencji

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de