BKGE | Projekte | Samuel von Brukenthal-Stipendien | Rumänisch

Cultura şi istoria germanilor din România

Tema proiectului


Institutul federal pentru istoria şi cultura germanilor din Europa răsăriteană, de pe lângă Universitatea din Oldenburg, Germania (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Universität Oldenburg) acordă împreună cu Academia Română, în cadrul proiectului european „Ştiinţele social-umaniste în contextul globalizării: evoluţia şi implementarea studiilor şi cercetărilor post- doctorale”, ID 61104,

bursa „Samuel von Brukenthal” destinată studiilor şi cercetărilor post-doctorale privind istoria şi cultura germanilor din România.

Bursa post-doctorală enunţată are menirea de a stimula şi de a sprijini cercetări în domeniile istorie, istoria artei, istoria literaturii, etnologie şi sociologie, cercetări care vizează dintr-o perspectivă comparativă şi interdisciplinară cultura şi istoria germanilor din România şi interacţiunea acestora cu alte etnii şi culturi din ţară.
Experienţele acumulate de-a lungul istoriei de către saşii ardeleni, de şvabii bănăţeni ori sătmăreni, de germanii din Bucovina, Dobrogea sau Basarabia trebuie investigate în contextul politic fluid al fiecărei regiuni, în cadrele specifice ale unui spaţiu multiconfesional şi plurietnic, pe fondul cooperării sau adversităţii cu românii, maghiarii, evreii, cu populaţia roma sau cu alte populaţii învecinate. Locul ocupat în cadrul sistemului de stări din evul mediu şi din zorii modernităţii de grupurile de populaţie germană, relativ reduse numeric, beneficiare însă ale unor privilegii, poate furniza perspective inovatoare asupra interogaţiilor privitoare la istoria socială şi a atitudinilor mentale; aceleaşi întrebări se pun ulterior, în epoca modernă şi în contemporaneitate, în situaţia modificată a acestor grupuri, de minoritate într-un stat naţional. Pot fi deopotrivă cercetate într-o manieră comparatistă alte teme precum relaţia dintre confesiune şi naţiune, dezvoltarea artistică şi culturală, evoluţia identităţii de grup, constituirea şi poziţionarea elitelor, subiecte care au în vedere interferenţele şi raporturile în plan european, capabile să extragă cercetarea din limitele înguste ale discursului istoric naţional.
De aceste burse pot beneficia tineri cercetători sau tinere cercetătoare care deţin deja titlul de doctor în ştiinţe şi care au rezultate de excepţie în sfera istoriei Europei răsăritene ori în domenii apropiate ca interes ştiinţific.
Bursa aminteşte prin numele său de guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukenthal (1721-1803), cel care a contribuit atât de mult în epoca barocului şi a iluminismului ca politician, ca erudit plurivalent, în calitate de colecţionar de artă şi mecena, nu în ultimul rând ca fondator al muzeului din Sibiu care de asemenea îi poartă numele, la ridicarea Transilvaniei la un nivel cultural european.

 

Descrierea proiectului


În ultimii ani s-au făcut puţine investiţii într-adevăr majore în domeniul educaţiei publice şi academice. Şi mai puţine au fost bazate pe un parteneriat între instituţii publice reprezentative şi ONG-uri sau fundaţii. Cu ajutorul fondurilor sociale structurale UE pentru sprijinirea şi dezvoltarea învăţământului superior, Academia Română a reactivat o serie de proiecte pentru a umple aceste goluri. Construită în jurul proiectului EU-POS-DRU, ID 61104, Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii post-doctorale şi de cercetare, finanţat de UE şi de Guvernul României, iniţiativa, grupată în jurul sintagmei Civilizaţie-Societate-Patrimoniu şi Moştenire Cul- turală-Globalitate, intenţionează să creeze o platformă socială şi academică de educaţie deschisă concentrată pe conservarea tradiţiilor şi pe creativitatea modernă. În parteneriat instituţional cu Academia Austriacă de Ştiinţe (Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Institutul Federal pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa de Est (Oldenburg), Deutsche Denk- malakademie (Frankfurt am Main-Romrod-Görlitz), Universitatea Babeş-Boyai (Cluj-Napoca), Colegiul Noua Europă (Bucureşti) şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Cluj-Napoca), şi în parteneriat public cu Trustul Mihai Eminescu (Londra-Sighişoara-Viscri), Freedom House (Washington-Bucureşti) şi Patrimonium Transsylvanicum (Cluj-Napoca), demersul pro- movează dezvoltarea instituţională a studiilor avansate în domeniul ştiinţelor umane, ştiinţelor sociale şi a moşte-nirii culturale, sub patronajul Academiei Române şi supervizarea activă a câtorva dintre cei mai distinşi specialişti români şi europeni din domeniul academic şi universitar, precum Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Matthias Weber, Thomas Wünsch, Konrad Gündisch, Ulrich Andreas Wien, Harald Roth, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop sau Marius Porumb.
Prima fază a cadidaturilor, evaluărilor si a selecţiei bursierilor (01.07.2010-20.09.2010) a fost coordonată de către Institutul de istorie „George Bariţiu“ Cluj-Napoca al Academiei Române, vezi
http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/startIstorie_burse_post_
doctorale.htm


A doua fază a cadidaturilor, evaluărilor si a selecţiei bursierilor (25.09.2010-15.12.2010) este coordonată de Institutul Federal pentru cultura şi istoria germanilor din Răsăritul Europei de pe lângă Universitatea Carl von Ossietzky din Oldenburg.

 

Rezultatele competiţiei pentru selectarea bursierilor

(15 noiembrie 2010)

În cadrul primei faze de selectare au fost acordate - începând cu 1 octombrie 2010 - burse următorilor trei candidaţi cu temele:

 • dr. Adinel Dincă cu tema „Evoluţia scrierii în Sibiu la sfârşitul evului mediu
 • (Despre utilizarea scrisuliu într-o comunitate urbană în sec. XIV-XV)” (24 luni);
 • dr. Ottmar Traşcă cu tema „Grupul etnic german în România, 1940-1944” (18 luni);
 • dr. Zsolt Simon cu tema „Finanţele oraşelor săseşti din Transilvania în evul mediu târziu” ( 12 luni).


În cadrul celei de a doua faze de selectare au fost acordate - începând cu 1 ianuarie 2011 - burse următorilor trei candidate:

 1. dr. Attila Verok pentru tema „Cultura cărţii şi a lecturii la saşii ardeleni în epoca premodernă (24 luni);
 2. dr. Marco Bogade pentru tema „Strategii de reprezentare a patricienilor transilvăneni în secolele XIV-XVI” (8 luni);
 3. dr. András Balógh petru tema „Istoria interculturală a literaturii germane din Sudestul Europei în secolul XX” (12 luni)

 

Regulament


Prevederi cadrun

 • 1. Sunt eligibile acele persoane care şi-au susţinut doctoratul după data de 1 ianuarie 1999. Persoanele care şi-au susţinut teza, dar al căror titlu de doctor nu a fost confirmat prin ordin de ministru până la data încheierii înscrierilor pentru competiţia de burse, nu sunt eligibile. Candidatele/ candidaţii care şi-au susţinut tezele în afara Ro-mâniei trebuie să facă dovada, prin diplomă, a acceptării şi validării tezei.
 • 2. Competiţiile pentru burse au loc după un calendar convenit în comun, indiferent de tematică şi de instituţia coordonatoare a temei. În cazul unor teme înrudite, faza finală a procesului de selecţie (interviul) poate avea loc în comun.
 • 3. Fiecare candidată/ candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii eliminatorii:
  • 3.1. Stăpânirea a două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) dintre care cel puţin una va fi probată în cursul interviului.
  • 3.2. Candidata/ candidatul trebuie să fie autorul a cel puţin 1 articol într-o revistă prestigioasă de specialitate.
 • 4. O candidată/ un candidat nu-şi poate depune dosarul de candidatură decât la o singură instituţie coordonatoare de tematică.
 • 5. Pentru a evita dubla finanţare, cercetătorii angajaţi cu normă întreagă sau parţială în structuri de cercetare din cadrul Academiei Române sau patronate de aceasta pot candida doar dacă tema proiectului lor de cercetare diferă de cea a lucrării de plan în care sunt angajaţi, în conformitate cu fişa postului pe care au fost încadraţi.
 • 6. Evaluarea candidaturilor se face după următorul model:
  • 6.1. Evaluarea candidatului de către instituţia coordonatoare a tematicii, în care dosarul de activitate ştiinţifică are o pondere de 30% din totalul punctajului, iar proiectul propriu-zis are o pondere de 70% din totalul punctajului.
  • 6.2. Dosarele candidaţilor care întrunesc punctajul minim, stabilit de către instituţia coordonatoare a tematicii sunt trimise la evaluatori de specialitate din străinătate, care asigură analiza şi evaluarea externă a proiectului.
  • 6.3. Candidaţii selectaţi sunt invitaţi la un interviu final. În decurs de maximum 5 zile de la data interviului, candidaţilor li se comunică rezultatul pentru candidatura proprie, în scris. Candidaţii acceptaţi devin în cadrul proiectului cercetători-asociaţi activi ai Academiei Române şi ai instituţiilor partenere, începând cu 1 octombrie 2010, 1 ianu-arie 2011 sau 1 martie 2011, în funcţie de calendarul şi strategia ştiinţifică a instituţiei coordonatoare de tematică.
 • 7. Fiecare instituţie coordonatoare de temă poate dezvolta şi adapta, printr-un set special de cerinţe, prevederile acestui regulament general la specificul instituţiei şi ale particularităţilor temei coordonate. Acest set special de cerinţe detaliază evaluarea dosarului candidatului şi analiza interviului final.

 

Calendarul


Calendarul competiţiei, faza a doua

 • 25 septembrie 2010 - 15 octombrie 2010: Dosarele de candidatură se depun în format electronic, atât pe adresa electronică a proiectului (postdoc61104management@gmail.com), cât şi pe cea a instituţiei coordonatoare a tematicii alese de către candidată/ candidat (bkge@bkge.uni-oldenburg.de), şi în variantă tipărită în dublu exemplar pe adresa poştală a proiectului (Academia Română, Filiala Cluj, str. Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12-14, et. 5, camera 507, RO-400084 Cluj-Napoca) şi a instituţiei coordonatoare a tematicii alese de către candidată/ candidat Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Johann-Justus-Weg 147 A, D-26127 Oldenburg).
 • 15 octombrie 2010 - 15 noiembrie 2010: Dosarele de candidatură sunt evaluate de către membrii interni ai comisiei pe tematica aleasă de către candidat/ candidată. Verificarea şi avizarea dosarelor de către evaluatori externi de specialitate din străinătate. Dosarele sunt apoi verificate şi avizate de către coordonatorul pentru cercetare şi de către coordonatorul pentru formare al proiectului, care monitorizează întregul proces de evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afişate pe data de 16 noiembrie 2010.
 • 17 - 24 noiembrie 2010: Depunerea (în termen de 3 zile) a contestaţiilor şi soluţionarea (în termen de 4 zile) a acestora. Pe 25 noiembrie 2010, rezultatele finale ale evaluării dosarelor sunt anunţate, candidaţii admişi fiind oficial invitaţi la interviu, ocazie cu care le va fi comunicat şi data exactă şi locul de desfăşurare al acestuia. Candidaţii respinşi în această fază nu mai pot concura pentru un al doilea concurs,
 • 24 noiembrie 2010 - 1 decembrie 2010: Interviul la sediul instituţiei coordonatoare de temă. Rezultatele finale vor fi afişate în termen de maximum 5 zile de la data interviului.

 
Candidaţii acceptaţi devin în cadrul proiectului cercetători-asociaţi activi ai Academiei Române, începând cu 1 ianuarie 2010.

 

Durata burselor şi evaluarea bursierilor

 

 1. În funcţie de complexitatea proiectului de cercetare, comisiile decid dacă proiectul necesită o bursă de 12 luni (dintre care 3 luni de stagiu de cercetare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene) sau de 18 luni (dintre care care 4 luni de stagiu de cerce-tare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene). Bursele de 24 luni (dintre care 6 luni de stagiu de cercetare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene) se acordă doar acelor candidate/ candidaţi care au avut anterior rezultate excepţionale în cercetare (stagii de cercetare la instituţii prestigioase, burse majore de cercetare, materiale în publicaţii de referinţă sau premii relevante în domeniu).
 2. Cuantumul lunar al bursei este de 4.000 RON neimpozabili, la care se adaugă echivalentul în RON a până la 500 Euro lunar pentru stagiul de cercetare în una dintre ţările membre ale Uniunii Europene.
 3. Bursierii prezintă rapoarte trimestriale de activitate şi sunt supuşi unor evaluări semestriale de către instituţia coordonatoare de tematică. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de bursă duce la retragerea bursei şi la returnarea banilor primiţi până la acel moment.

 

Set de cerinţe specifice valabile la nivelul temei


Filiala Cluj - Institutul de Istorie George Bariţiu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca

 1. Prezentul set de cerinţe reia prevederile regulamentului general valabile la nivelul proiectului POS DRU, 61104, Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale.
 2. Cerinţele specifice Partenerului 1 se regăsesc în punctajele aferente evaluării dosarelor de candidatură şi a prestaţiei candidatei/ candidatului la interviu şi în cadrul textului. Cerinţele specifice din cadrul textului sunt marcate în bold.


Regulamentul in vigoare se găseşte in anexă în forma digitală Word

Sie sind hier:

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de