Strategie reprezentacji

BKGE | Projekty | Strategie reprezentacji

Strategie dotyczące reprezentacji miejskiego patrycjatu w Siedmiogrodzie od XIV do XVI wieku

Samoprezentacja i samoinscenizacja mieszczaństwa pełniły w życiu duchowym oraz w ramach przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych miast Siedmiogrodu tak samo ważną rolę, jak i w metropoliach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Reprezentacja jest w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej jedną z najważniejszych przyczyn powstawania sztuki. Mecenat sztuki służył wizualizacji prawa do kierowniczej roli (w społeczeństwie) lub też uwypukleniu miejsca elit w społeczności.

Niniejszy projekt bada zlecenia, które zostały zainicjowane przez patrycjat, i które obejmują różne gatunki sztuki (malarstwo rzeźbiarstwo), rzemiosło artystyczne, numizmatykę, sfragistykę oraz architekturę w kontekście ich zależności od medialnej, stylistycznej i ikonograficznej tradycji reprezentacji. Zgodnie z badaniami komparatystycznymi zostaną tu wypracowane paradygmaty, które w Siedmiogrodzie się upowszechniły i zyskały na popularności oraz zostaną one przedstawione na tle innych miast, które odznaczały się silnym patrycjatem (np.: Norymberga, Augsburg, Kraków). Jako referencje służą tu równoległe fenomeny artystyczne na innych poziomach społecznych (władcy, wyżsi duchowni, szlachta). Zaprezentowany zostanie także sposób funkcjonowanie i działania reprezentacji w kulturalnym krajobrazie Europy Środkowo-Wschodniej. Ważna jest również problematyka transferu sztuki i kultury, związków pomiędzy zleceniodawcą dzieł sztuki, tradycją i innowacją w czasie realizacji zleceń, a także roli mobilnej sztuki i mobilnych artystów jako transpośredników.

Do tej pory ukazały się następujące publikacje

Marco Bogade: Peter Haller von Hallerstein - ein unbekanntes Bildnis in Nürnberg. [Peter Haller von Hellerstein - nieznany obraz w Norymberdze] w: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 35 (2012), s. 1-7.
Marco Bogade: Repräsentationsstrategien des städtischen Patriziats in Siebenbürgen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert [Strategie dotyczące reprezentacji miejskiego patrycjatu w Siedmiogrodzie od XIV do XVI wieku], w: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 19 (2011), s. 302-13.
Marco Bogade: Lemmel, Lämmel, Lemlein - Anmerkungen zur Repräsentation einer fränkischen Patrizierfamilie im späten Mittelalter [Lemmel, Lämmel, Lemlein - uwagi na temat reprezentacji frankońskiej rodziny patrycjuszowskiej w późnym średniowieczu], w: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 32 (2009), s. 1-4.

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de