Dotacje udzielane przez BKM

BKGE | Dotacje udzielane przez BKM

Wspieranie młodego pokolenia naukowców to inwestycja w przyszłość. Jest to dla BKM ważny cel, który przez BKGE jest popierany i realizowany.

Dotacje przyznawane przez BKM

Krajobraz kulturowy Europy Środkowo-Wschodniej ukształtowały, przez wieki żyjące wspólnie, różnorodne grupy etniczne, religijne i społeczne. Pokaźny wkład do rozwoju tego regionu wniosła także ludność niemiecka. Już od średniowiecza, ta ludność, opuszczała różne rejony Niemiec i osiedlała się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pozostawiając tam kulturowe świadectwa swej działalności. Już w 1953 roku, zarówno Rząd Federalny, jak też rządy poszczególnych landów, zobowiązały się do prowadzenia badań i opieki nad dziedzictwem kulturowym Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej oraz do działalności mającej na celu utrzymanie w świadomości zbiorowej pamięci o tej spuściźnie. Prawnie, jest to zadanie zapisane w § 96 "Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach" (tzw. Bundesvertriebenengesetz, BVFG § 96). W aktualnej formie, tekst ten brzmi następująco:

§ 96 - Opieka nad dobrami kulturowymi wypędzonych i uchodźców oraz wspieranie badań naukowych

Rząd Federalny i rządy poszczególnych landów są, na gruncie kompetencji udzielonych im w Ustawie Zasadniczej, odpowiednio zobowiązane do utrwalania, w świadomości wypędzonych i uchodźców, całego narodu niemieckiego oraz zagranicy, dóbr kulturowych na terenach objętych wypędzeniami; zabezpieczania, uzupełniania i analizowania zbiorów archiwów, muzeów i bibliotek oraz zapewnienia egzystencji i wspierania instytucji kulturalnych i placówek dydaktycznych. Powinny one także wspierać naukę przy wypełnianiu tych zadań, które wynikają z wypędzeń oraz integracji wypędzonych i uchodźców, a także wspierać dalszy rozwój osiągnięć kulturalnych wypędzonych i uchodźców. Rząd Federalny składa corocznie sprawozdanie ze zleconej przez niego działalności Parlamentowi Federalnemu.

Na poziomie państwowym zadania wynikające z § 96 BVFG wypełnia Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM). Wspiera on nie tylko badania naukowe, muzea, wystawy oraz biblioteki, lecz także prace związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną związaną z Niemcami na Śląsku, na Pomorzu, w Prusach Wschodnich, Krajach Korony Czeskiej, regionie naddunajskim i Karpatach, krajach bałtyckich oraz w Rosji. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania dotacji oraz formularze wnioskowe w formie plików do pobrania, znajdą Państwo poniżej.

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147a | 26127 Oldenburg
Telefon: +49 441 96 19 5-0 | Fax: +49 441 96 19 5-33 | E-Mail: bkge@bkge.bund.de